چهارشنبه 27 تیر 1403
جهت ثبت الکترونیک انجام آزمون با ورود به سامانه شاعا به آدرس زیر ابتدا نام آزمایشگاه مورد نظر خود را پیدا کرده و پس از ورود به آن آزمون مورد نیاز را از بخش خدمات آزمایشگاه انتخاب فرمایید
جهت ورود به سامانه شاعا کلیک کنید.
یكی از راه‌های اساسی حمایت از تحقیقات كاربردی و تجاری سازی نتایج آن، وجود آزمایشگاه‌هایی است كه نسبت به انجام آزمون‌های مختلف بر طبق استانداردهای ملی و بین المللی در هر كشور فعالیت می‌نمایند. وجود این آزمایشگاه‌ها، محققین و تولیدكنندگان تجهیزات صنایع مختلف را برای قرار داشتن در مسیر درست تولید و تجاری‌سازی نتایج آن پشتیبانی نموده و سبب بهبود كیفیت محصولات می‌گردد. روند رو به رشد مصرف برق در بخش‌های مختلف، افزایش حجم تجهیزات برای توسعه شبكه‌های تولید، انتقال و توزیع برق را به دنبال داشته است، از این رو توجه به طرح‌های راه‌اندازی و گسترش آزمایشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در این زمینه، صنعت برق كشور را از پرداخت هزینه‌های ناشی از به كارگیـری تجهیـزات نامـرغوب آزاد می‌سازد. در راستای ایجاد آزمایشگاه‌های مرتبط با صنعت برق و انرژی در چند سال گذشته اقدامات زیادی در پژوهشگاه نیرو صورت پذیرفته است و در این راستا در زمینه‌های مختلف آزمایشگاه‌های مورد نیاز تجهیز و راه‌اندازی شده‌اند.