آزمون تغییر حالت اشتغال شرکت مدیریت تولید برق دماوند

سال 1401

از روز دوشنبه  مورخ 30 / 03 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ  02 / 04 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه مورخ 03 / 04 / 1401
 تاریخ آزمون
مشاهده نتیجه آزمون